homeroom rbru

ล็อกอินเข้าสู่ระบบโฮมรูม

สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กรุณาใส่รหัส Username
กรุณาใส่รหัส Password
ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบบริการการศึกษา
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน